Naša činnosť

Už viac ako 40 rokov pomáhame vašim deťom

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením s celookresnou pôsobnosťou. Zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove.

Verejnosť nás pozná pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa (PPP). Od 1.9.2008, keď vstúpil do platnosti Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) sa naše zariadenie nazýva Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

V CPPPaP pracujú odborní zamestnanci týchto profesií:

 • psychológovia
 • špeciálny pedagóg
 • logopéd
 • sociálny pedagóg
 • sociálny pracovník
 • ekonómka

Naša činnosť je organizovaná v systéme školských obvodov – „rajónov“, t.j. každá škola má svojho psychológa, ktorý zabezpečuje servis pre danú školu a zodpovedajúce materské školy.

Od roku 1989 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sídli v účelovom objekte na Bernolákovej ulici (za budovou ZŠ), kde pod vedením riaditeľky PhDr. Ireny Fazekašovej boli najmä v poslednom období vytvorené optimálne podmienky pre jej prácu.

Klientelu poradne tvoria deti od dvoch do osemnástich rokov, ale cenné rady tu dostávajú aj rodičia a učitelia vyšetrovaných žiakov. CPPPaP svojim klientom poskytuje široký výber služieb. Okrem obvyklých psychologických vyšetrení je to tiež špeciálno-pedagogická a logopedická diagnostika. Zisťujú sa tu aj príčiny problémov v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom a profesijnom vývine žiakov. CPPPaP sa aktívne zúčastňuje na riešení výchovných a vzdelávacích problémov detí. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť. Poskytuje konzultácie deťom, ich zákonným zástupcom a pedagógom. Vypracúva stanoviská a predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepšenie psychického a sociálneho vývinu detí. Poskytuje odbornú metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom drogovej prevencie na ZŠ a SŠ.

Aj keď len určitá časť populácie potrebuje pomoc CPPPaP, nikto však nemá istotu, či túto službu nebude už onedlho potrebovať niekto z našich blízkych, a preto by každý mal byť dostatočne informovaný o službách, ktoré verejnosti ponúkame.

Význam CPPPaP sa v súčasnosti zvyšuje v dôsledku nárastu rôznych ťažkostí detí a žiakov v škole, rodine i spoločnosti. V posledných rokoch svoju pozornosť upriamuje aj na vyhľadávanie nadaných a talentovaných žiakov a na rozvoj ich tvorivých schopností v optimálnych školských podmienkach a rady žiakom ZŠ a SŠ v profesijnej orientácii.

Aké služby ponúka CPPPaP?

 • psychologická diagnostika, poradenstvo, terapia
 • špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo, terapia
 • logopedická diagnostika, poradenstvo, terapia
 • zisťujeme príčiny problémov v osobnostnom a vzdelávacom vývine
 • pomáhame pri problémoch v osobnostnom a sociálnom vývine
 • v rámci svojej pôsobnosti zabezpečujeme reedukačnú a psychoterapeutickú starostlivosť
 • psychologická diagnostika a poradenstvo pre nadaných a nadpriemerne inteligentných žiakov
  • výbery žiakov do športových tried
  • výbery žiakov do jazykových tried
  • výbery žiakov do tried so všeobecným intelektovým nadaním
 • špeciálny pedagóg poskytuje odbornú starostlivosť deťom so špecifickými poruchami učenia
 • logopéd uskutočňuje logopedické vyšetrenie a následnú starostlivosť deťom s poruchami a neurózami reči
 • venujeme pozornosť prevencii sociálno-patologických javov u detí a žiakov
 • úzko spolupracujeme s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ, metodicky ich usmerňujeme, poskytujeme konzultácie pri profesijnej orientácii
 • na požiadanie uskutočňujeme besedy, prednášky a semináre pre pedagógov ZŠ a SŠ, žiakov ZŠ a SŠ a tiež pre rodičov
 • poskytujeme konzultácie rodičom, pedagógom a žiakom
 • klientelu CPPPaP tvoria deti a žiaci od 2 – 18 rokov